Estat natural de la comarca

El paisatge del Solsonès es caracteritza per ser bastant homogeni, constituint una tapís de coníferes gairebé continu, interromput en petits enclavaments per alguns bosquets de frondoses o cultius intercalats (cereals i farratgeres fonamentalment).

coberta_vegetal

De les 100.070 ha que té la comarca del Solsonès, gairebé 78.000 ha (el 78% de la superfície) es corresponen a terrenys forestals, 20.500 ha (el 21%) a conreus i 1.000 (l’1% restant) a improductiu artificial (com per exemple, els nuclis urbans).

taula_dis_coberta
Font: CREAF-MCSC (2005-2007)

SUPERFÍCIE FORESTAL

De les gairebé 78.000 ha de terrenys forestals que hi ha al Solsonès, 61.500 ha (el 79%) pertany a boscos (58.800 ha de les quals són boscos densos), 11.180 ha (el 15%) són matollars, i 2.300 ha (el 3%) són prats i herbassars.

taula_supforestal
Font: CREAF-MCSC (2005-2007)